Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Jak postupovat při vrácení zakoupeného zboží v zákonné 14 denní lhůtě?

V případě, že zboží nakupujete v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností (o čem rozhoduje uvedené IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.

Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených Zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytovaní služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží") a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Vyzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo když se:

  1. zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo když se
  2. dodává zboží skládající se z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo když se
  3. zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží

Toto právo máte i v případě, kdy zboží z objednávky uskutečněné přes internet vyzvednete osobně v sídle společnosti ScreenTeam s.r.o.

Kam zboží vrátit?

Spolu s vyplněným odstoupením spotřebitele od smlouvy a dokladem o zakoupení můžete zboží vrátit osobně anebo poslat zboží na adresu ScreenTeam s.r.o.:

ScreenTeam s.r.o.
Muchova 2402/7
695 01 Hodonín

Vrácené zboží dobře zabalte, aby nepřišlo k jeho poškození během přepravy. Při vrácení doručte zboží nepoužité, v původním stavu jak bylo při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství apod.). Zboží neposílejte na dobírku, takové zboží nepřebíráme.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že když jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním spojené poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Kupující bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, bude nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu, pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, tak i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty.

Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží ve lhůtě 14 kalendářních dní ode dne přijetí vráceného zboží převodem na účet (IBAN), který kupující uvede do formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy nebo písemně na emailovou adresu prodávajícího. Kupující se může s prodávajícím domluvit i na jiném způsobu vrácení platby.

Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.
Při odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo když kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, pouze když prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Je dobré vědět

Dodržení 14 denní lhůty

Pro dodržení je rozhodující, kdy je k nám doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí písemná informace, že chcete odstoupit od smlouvy, případně samotné doručení odstoupení od smlouvy i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení trvá 14 kalendářních dnů, začíná plynout následující den po převzetí, např. když si převezme zákazník zboží ve středu, první den se počítá čtvrtek.

Jaké dokumenty přiložit?

K vrácenému zboží prosíme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás (faktura). Současně je třeba zaslat písemnou žádost spotřebitele o dostoupení od smlouvy.

Vzor formuláře k odstoupení lze stáhnout níže.